Osebna asistenca

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje.

Kaj je osebna asistenca

Osebna asistenca je pomoč invalidni osebi (uporabniku) pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti ne more izvajati, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo.
Osebna asistenca se opravlja v prisotnosti uporabnika in po njegovih navodilih.
Uporabniku je zagotovljena prosta izbira izvajalca osebne asistence in osebnega asistenta.


Kdo je upravičen do osebne asistence

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki:

 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • je star od 18 do 65 let;
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko
POMEMBNO

Oseba, ki je uveljavila pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičena do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni to starost.


Kaj obsega osebna asistenca

pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih;

(oblačenju in slačenju, osebni higieni, hranjenju in pitju, gibanju, premeščanju, pri uporabi tehničnih pripomočkov, pomoč slepim in gluhoslepim osebam, obvezna prisotnost pri najtežjih invalidih...)

pomoč v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih;

(pri nakupih in pripravljanju hrane, kuhanju, pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov, pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih, pri urejanju osebne dokumentacije, pri oskrbi hišnih ljubljenčkov)

spremstvo;

(vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru, vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz), pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti, pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih, druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč...)

pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu;

(namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev; pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa; pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije)

pomoč pri komunikaciji;

(pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja po izboru uporabnik; pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika; prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika; tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.)


Kako do odločbe o pravici do osebne asistence

 1. Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik vloži vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence na centru za socialno delo, kjer uporabnik stalno ali začasno prebiva.
 2. Na podlagi vloge za pridobitev pravice osebne asistence, uporabnika obišče na njegovem domu dvočlanska strokovna komisija centra za socialno delo.
 3. Pri ocenjevanju vrste, vsebine in obsega potreb komisija uporablja standardiziran ocenjevalni obrazec o aktivnostih, za katere uporabnik potrebuje pomoč in jih sam ne more opraviti.

 4. Komisija na podlagi osebnega razgovora z uporabnikom oziroma njegovim zakonitim zastopnikom izdela mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence.
 5. Na podlagi mnenja komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence. Priloga odločbe o pravici do osebne asistence je Vrednotnica za osebno asistenco. V odločbi je natančno opredeljena vrsta storitev osebne asistence, do katerih je uporabnik upravičen, in obseg ur/teden, prav tako pa mora biti vpisan zakoniti zastopnik, če ga uporabnik ima.
 6. V odločbi je natančno opredeljena vrsta storitev osebne asistence, do katerih je uporabnik upravičen, in obseg ur/teden, prav tako pa mora biti vpisan zakoniti zastopnik, če ga uporabnik ima.


Kako začeti z izvajanjem osebne asistence

 1. Na podlagi odločbe centra za socialno delo o pravici do osebne asistence uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik z registra osebne asistence izbere izvajalca osebne asistence.
 2. Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik in izvajalec osebne asistence na podlagi odločbe o pravici do osebne asistence pripravita izvedbeni načrt.
 3. Izvedbeni načrt poleg storitev osebne asistence, ki izhajajo iz odločbe, vsebuje tudi opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev.

 4. Uporabnik in izvajalec osebne asistence glede na priznano število ur osebne asistence na teden skupaj izbereta osebnega asistenta oz. asistente.
 5. Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik in izvajalec osebne asistence skleneta dogovor o izvajanju osebne asistence. Dogovor podpišejo tudi osebni asistenti, ki bodo uporabniku nudili osebno asistenco.
 6. Dogovor vsebuje časovni načrt izvajanja osebne asistence, načrt nadomeščanja osebnih asistentov s strani uporabnika ali izvajalca osebne asistence, podatke o osebnem asistentu ali osebnih asistentih, ki bodo izvajali osebno asistenco, dolžnost sporočanja vseh sprememb, ki vplivajo na izvajanje osebne asistence, določitev medsebojnih pravic in odgovornosti in ukrepe zaradi kršitev dogovora ter druge določbe, ki so pomembne za izvajanje osebne asistence.

 7. Pred začetkom dela pri uporabniku osebni asistent opravit vsaj štiri ure praktičnega usposabljanja za delo pri uporabniku.
 8. Uporabnik osebne asistence oz. njegov zakoniti zastopnik in osebni asistent, so dolžni, opraviti program usposabljanja v skladu s zakonom o osebni asistenci.

Zakonodaja

 • Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18)
 • Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18, 13/19 in 128/20)
 • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14)
 • Konvencija o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 37/08)